Podmínky ubytování

HOTELOVÝ UBYTOVACÍ ŘÁD

I. STORNO PODMÍNKY

1. Zrušení rezervace, odstoupení od smlouvy před nástupem k ubytování, nedostavení se k čerpání ubytování
Neuhradí-li host zálohu řádně a včas ve stanoveném termínu, rezervace ubytování se marným uplynutím lhůty splatnosti zálohové faktury ruší, nebylo-li dohodnuto jinak.
Není–li poskytnutá platební karta nebo nejsou na platební karte finanční prostředky k predautorizaci částky za ubytování, má ubytovatel právo rezervaci zrušit.
Host je oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování přede dnem nástupu k ubytování, a to i bez udání důvodu. Ubytovatel je v takovém případě oprávněn účtovat hostovi storno poplatek, přičemž sazba storno poplatku je stanovena takto:
Storno poplatky
 Rezervace stornována: Výše storno poplatků:
 ∞– 3 dnů před zahájením pobytu 0% z celkové ceny
 3 – 0 dnů před zahájením pobytu 100% z celkové ceny
 „Non refundable“ = Nevratná rezervace 100% z celkové ceny

II. HOTELOVÝ UBYTOVACÍ ŘÁD

1. Všeobecná ustanovení
Ubytování hostů v hotelu Terrace Hotel Prague se řídí všeobecnými smluvními podmínkami a nevylučují možnost individuálních dohod. Dohoda (smlouva) o ubytování vzniká v okamžiku přijetí písemné či ústní objednávky ze strany hosta.
Obě strany (ubytovatel i host) se mohou dohodnout o úhradě zálohy placené předem, a to ve výši 70 % z celkové předpokládané částky za pobyt. Ubytovatel je oprávněn požadovat také uhrazení celé částky předem. Host je povinen zálohu uhradit ve lhůtě a dle platebních podmínek zaslaných ubytovatelem.
Záloha není vyžadována pouze v případě pobytů rezervovaných pět a méně kalendářních dnů před dnem nástupu k ubytování. V takovém případě je host povinen uhradit plnou cenu za pobyt na místě v okamžiku příjezdu, tj. nástupu k ubytování nebo uhradit celý pobyt 

*Začátek a konec pobytu
Host má právo se ubytovat od 14.00 do 20.00 hodín od pondělí do pátku nebo od 14.00 do 16.00 o víkendu a svátcích. Ubytovatel má právo posunout čas začátku pobytu z důvodu technických problému v prostorách hotelu nebo pokoje samotného. Změna času ubytování musí být řádne oznámena hostům osobně, telefonicky, textovou správou nebo e-mailem. Ubytovatel má právo v případě, že host nezahájí pobyt do 20.00 v týdnu nebo do 16.00hod o víkendu dohodnutého dne příjezdu, odstoupit od dohody (smlouvy, objednávky), pokud nebyla individuálně sjednaná pozdější doba příjezdu.

Pokud host zaplatil zálohu na pobyt, zůstane pokoj rezervován do 20,00 hodin dohodnutého dne příjezdu, pokud nebude předem nahlášen jiný čas příjezdu. Pokud bude host první den požadovat pokoj dříve než v 10,00 hodin, pak se předcházející nocleh považuje za první a ubytovatel je oprávněn naúčtovat předchozí noc.

Host je povinen opustit pokoj v den odjezdu nejpozději do 10.00 hodin. Pokud bude host požadovat prodloužení ubytování v den dohodnutého odjezdu do 15 hodin, pak mu ubytovatel naúčtuje 50 % z ceny ubytování za nasledujíci noc. V případe že host bude požadovat prodloužení ubytování v den dohodnutého odjezdu po 15 hodine , pak mu ubytovatel naúčtuje 100 % z ceny ubytování za nasledujíci noc.

*Provozní práva, provozní doba hotelu a obecná pravidla ubytování

Ubytovací služby je možno zajistit celoročně, včetně státních svátků.
Provozní doba hotelu:
Pondělí- Pátek : 8.00 - 20.00
Sobota, Neděle a svátky : 8.00 – 16.00

Mimo otevírací dobu recepce je personál k dispozici jen na telefonu +420 602 80 81 85.

Ubytování v hotelu Terrace Hotel Prague je možné od 18 let s platným průkazem totožnosti s fotografii ( OP/pas). Osoby mladší ako 18 let není možné ubytovat bez písemného souhlasu rodičů nebo zákonného zástupce.

Kauce může být vyžadována od každého hosta v hodnote od 2000 do 8000,-Kč. Host je povinen zložit kauci na vyžádání ubytovatele pri příjezdu do ubytovacího zařízení.Při neuhrazení kauce má ubytovatel právo rezervaci na míste zrušit.
Kauce může byt použitá na úhradu škod které vznikli ubytovateli v čase pobytu hosta. Ubytovatel je povinen vystavit fakturu za poškození majetku nebo za porušení pravidel ubytovacího zařízení. Při použití kauce k úhrade faktury je ubytovatel povinen vrátit rozdíl v částce. Pri škode vetši ako byla stanovená kauce je host povinen doplatiť částku na fakture.

Návštěvy cizích osob na pokojích nejsou povoleny, pokud není nahlášeno recepci jinak. Host nesmí bez souhlasu ubytovatele přijímat návštěvy v prostorách určených k ubytování. Výjimečně může ubytovatel návštěvy na pokoji povolit, ty musí být řádně zapsány v knize návštěv na recepci. Návštěvy mohou hosté přijímat jen v recepční hale.

Ubytovatel má právo kdykoliv nahlídnout do pokoje a host je povinen ubytovateli zpřístupnit pokoj a informace kolik osob se v pokoji zdržuje. V případe ze ubytovatel ma podezení že sa v pokoji zdržuje více osob ako je nahlášeno v knize hostu má nárok požadovat po hostovi doplacení za další lidi které na pokoji bydl. Částka je stanovená v odstavci 7.

Ubytovatel si vyhrazuje právo odmítnout ubytovat jakehokoliv hosta který projevuje hrubé, vulgární nebo agresivní chováni na personál nebo na ostatní hosty.
Do hotelu není dovoleno nosit si vlastní vybavení( přikrívky, nádobí, spotřebiče, větší elektroniku,.) bez souhlasu recepce nebo vedení hotelu.

Provozovatel odpovídá za vnesené věci bez omezení. Výjimku tvoří klenoty, peníze a jiné cennosti, pokud nebyla škoda způsobena těmi, kteří v provozu pracují. Podle nařízení vlády ČR č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník, provozovatel za škodu odpovídá pouze do částky 2 000 Kč, pokud uvedené věci nebyly převzaty do úschovy (např. do hotelového trezoru).

*Pokuty a doplatky

1. Rušení nočního klidu........................................................................................................ 2550,-Kč/ 100€
2. Užívaní nepovolené elektroniky nebo zařízení bez souhlasu recepce..................................500,-Kč/ 20€
3. Poškození majetku hotela nebo budovy (dle rozsahu škody).........................1000-30.000,-Kč/ 40-1177€ 
4. Pozdní odjezd
• odjezd do 15.00 hod =50% z ceny naledujíci noci
• odjezd po 15.00 hod =100% z ceny nasledujíci noci
5. Kouření na pokoji...............................................................................................................2550,-Kč/ 100€
6. Osoba navíc/ přistýlka............................................................................................1500,-Kč/noc..60€/noc
7. Zvíře na pokoji..........................................................................................................500,-Kč/noc..20€/noc
Pří neuhrazení jakékoliv pokuty na míste má ubytovatel právo požadovat po zákazníkovi za každý naseldujíci den neuhrazení faktury částku o 5% vyšší jak je celková částka na faktuře.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky vstoupily v platnost a účinnost od 1. 1. 2018